Tác giả: admin

Khâm Thiên Tứ Hóa luận giải Nữ Mệnh 1973

Như thế nào đoán lưu niên: Năm 2016 , cung Mệnh lưu niên trùng điệp đại hạn cung phụ mẫu trùng điệp cung Tử tức bản Mệnh , định vị tại đại hạn cung phụ mẫu , nàng trọng tâm tại danh phận , hợp đồng trong sự nghiệp, trong sự nghiệp biến hóa , năm 2016 là muốn thành hôn, nhưng mà có văn xương tinh , bất lợi tại hôn nhân , không thể thành hôn

Continue reading