Song tượng nhân quả môi giới-Khâm Thiên Tứ Hóa

Song tượng nhân quả môi giới →  lục hào định vị nguyên lý

Lộc , kị môi giới →  quyềnKhoa , kị môi giới →  lộc
Lộc , quyền môi giới →  kịQuyền , kị môi giới →  khoa
Lộc , khoa môi giới →  kịQuyền , khoa môi giới →  kị

Trả lời