Cái gì là Lý Khí Số Tượng?

Trong Khâm thiên đấu sổ quan trọng nhất là lý khí số tượng . Tại sao lý khí số tượng?

          1  lý: Cái bàn thực tế bao hàm của lý lẽ pháp tắc quy luật diễn hóa , duyên khởi , duyên diệt , tứ hóa , tứ hóa năm sinh , từ lai nhân cung phát ra .

          2  khí: Năng lượng vận động , bội tăng bội giảm , tự hóa , ly tâm , hướng tâm , hướng tâm dẫn động đến tinh diệu ở đối cung , ly tâm dẫn động tới tinh diệu tại chính bản cung (xem phần trên lý giải) .

          3  số: Tập trung cát hung , phối hợp chặt chẽ phạm vi thời không , cung vị , Hà đồ lạc thư ( đoán tật bệnh ) . Tiên thiên bát quái số vận dụng , vận dụng tại đẩu số bàn ( hà đồ ) , hậu thiên bát quái tại tử chiêm lý ( lạc thư ) ,

          Phương hướng phương vị , tìm đông tây . Thiên thuần dương , số lẻ; địa thuộc âm , chẵn; nam tinh dương , nữ tinh âm . Nhất lục cộng tông ở phương bắc , 27 hỏa ở phương nam , trung là đầu mối then chốt , số lý căn nguyên , là chỗ gặp gỡ của âm dương, cơ bản bàn trọng tiên thiên bát quái , đại cục trọng hậu thiên bát quái cùng vận dụng của số.

          4  tượng: Biểu đạt thành tượng của hiện tượng , tượng vô cát hung , cát hung đoán dẫn động của tứ hóa tự hóa tinh diệu.

          Tổng kết: Lý chủ tĩnh , khí chủ động , lý sinh khí , khí sinh ra tượng , tượng trước phá , khí theo vong , lý lẽ pháp tắc vĩnh hằng bất biến . Lý là bản thể , khí tượng là bên ngoài dụng , khí từ tượng hiển lộ rõ ràng , tượng từ số hòa khí sinh ra

Trả lời