Tam hào biến hay còn gọi là trung hào biến

Tam hào biến

            【  tam hào biến ] lại gọi là 【  trung hào biến ] , bình thường chính là thông liên tục ba cái thiên can , đồng thời tự hóa cùng đồng loại của hóa tượng , tiên hậu thiên can tự hóa xuyến liên , ở giữa phản bối . Liên tục ba cung vị , liền nói giáp ất bính ba cung vị , giáp bính là xuyến liên , ất cung phản bối ! Giáp ất bính ba cung xuyến liên tượng , phản bối tượng , cũng là cùng một loại tượng .”Tam hào biến” cũng có thể mở rộng toàn bộ mệnh bàn mười hai cung bên trong, cũng không phải là liên tục ba cung vị , có khi , khoảng cách một cung vị , hoặc hai cái cung vị , cũng đối toàn bộ mệnh bàn chỉnh thể nói , cũng là 【  tam hào biến ] . Ví dụ quyền tượng . Vì vậy , liền thành ba cung vị dùng chung quyền tượng , đã xuyến liên lại phản bối tình hình ! Đây là từ tự hóa góc độ của tự hóa hình thái mà phân chia.

            【  tam hào biến ] thấy nhiều “Quyền tượng tam hào biến”, “Kị tượng tam hào biến” cùng “Khoa tượng tam hào biến” vân vân. Các loại của “Tam hào biến” bàn , đều có thể trực tiếp đoán rất nhiều chuyện . Thường thường cũng là lấy vật tướng chỗ cung vị . Lý của nó là, âm dương tích hợp động tĩnh , cũng là đầy vơi tăng giảm của lý . Lại thông tục giảng chính là, hợp bên trong có phân , phân bên trong có hợp . Phân lâu tất hợp , hợp lâu tất phân . Lão tử đạo đức kinh Chương 58: Nói tới: 《 đúng là trong họa có phúc; trong phúc có họa 》 ! Họa phúc , được mất , có hay không , xuất nhập ! Cùng nhau y tồn , có thể cùng nhau chuyển hóa .

            【  tam hào biến ] phổ biến hết thảy có bốn loại hình thái:

            Một , quyền tượng tam hào biến không gặp năm sinh tượng .

            Hai , quyền tượng tam hào biến lại gặp năm sinh tượng .

            Ba , quyển tượng của song tam hào biến lại gặp năm sinh tượng .

            Bốn , kị tượng tam hào biến lại gặp năm sinh tượng .

Giảng giải mệnh bàn trên: 3 cung Hợi tý Sửu hình thành Quyền Tượng tam hào biến.

Hợi Sửu là xuyến liên hướng tâm quyền,Tý là phản bối Ly tâm quyền

Trả lời