Tự Hóa Ly Tâm

Tự hóa ly tâm là Can cung làm cho Tinh diệu trong cung tự hóa Lộc Quyền Khoa Kỵ,như hình bên can cung tại Mão làm cho tinh diệu trong cung Mão hóa C là tự hóa ly tâm C

Tự hóa ly tâm có thể giải thích là lực bài xích đối với các vị trí Lộc Quyền Khoa Kỵ năm sinh và vị trí đối cung của tự hóa đó

Như hình đồ trên Tự hóa ly tâm C tại Mão sẽ có lực bài xích đối với C năm sinh tại Ngọ và đối cung tại Dậu.Giả sử Mệnh tại Ngọ như vậy tự hóa ly tâm C tại cung Tử Nữ ,C năm sinh tại Mệnh,đối cung C ly tâm là Điền Trạch . Điền Trạch có thể là gia đình,nhà máy … Như vậy có thể giải thích là Tử Nữ bài xích mệnh và điền ,cụ thể hơn có thể giải thích Tử Nữ ( con cái, đối tác ..) không thích anh chị,con cái sẽ rời nhà trường,học sinh chuyển trường,cổ đông rút vốn …. Rất nhiều tượng tương tự lý giải của tự hóa ly tâm

Trả lời