Ứng dụng Nam Nữ Nhân Tinh

Ứng dụng thêm Nam Tinh Nữ Tinh như đồ hình trên

Nếu lá số là nữ mệnh: do hội tụ Điền Mệnh Tử Nữ  thì bản thân mình (Mệnh)  có thể xuất Điền ra ngoài đầu tư (Tử Nữ)

Nếu là Nam Mệnh: thì có thể tượng trong nhà có nữ nhân hay phải đi ra ngoài làm ăn đầu tư

Trả lời