Hệ Thống Luận Giải Lá Số Tử Vi miễn phí- Khâm Thiên Tứ Hóa

Khâm Thiên Tứ Hóa Và Hà Lạc là 2 trường phái Tử Vi Bắc Phái được phát triển trong cung đình ‘Khâm Thiên Giám’ Trung Quốc, xưa nay vốn chỉ phục vụ cho Vua Chúa và bí truyền hàng nghìn năm (không lưu truyền ra ngoài). Do đặc thù và sứ mệnh lịch sử của nó nên tử vi Khâm Thiên Giám (Khâm Thiên Tứ Hóa và Hà Lạc Bắc Phái) không trọng tiểu tiết, không dùng lời hoa mỹ, không dài dòng văn tự mà chỉ đi vào trọng tâm của cát hung, được mất, thành bại.. Bởi những người sử dụng nó đều là các bậc quyền quý đứng trên vạn người, mối quan tâm đều chỉ ở những việc đại sự, thời điểm ứng hạn ứng kì… Do vậy Tử Vi Khâm Thiên Giám được sinh ra để xem những việc đại sự, những vận hạn và thời điểm quan trọng trong cuộc đời của con người. Đỉnh cao của nó chính là luận Vận Hạn, cũng chính là điều khó luận, khó nắm bắt nhất trong bộ môn Tử Vi.

Hiện tại để phục vụ cộng đồng chúng tôi đã ra phiên bản luận vận hạn tự động bằng tứ hóa mọi người có thể lấy kết quả luận giải tại đây:

http://laso.khamthientuhoa.com

Trả lời